• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Czcionka domyślna
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Baza organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „EGO Kraina Bociana”

Plac Wolności 2
19-400 Olecko Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 87 520 11 47
Fax: 87 520 11 47
KRS: 0000199443
Zobacz lokalizację na mapie


Cele działania Stowarzyszenia:

 1. wspieranie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz rozwoju jego członków,
 2. ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,
 3. wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju jego członków,
 4. promowanie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie gmin - (członków Stowarzyszenia) między innymi poprzez zorganizowanie i przystąpienie do funduszów poręczeń kredytowych,
 5. wzmocnienie promocji subregionu Ełk – Gołdap – Olecko jako atrakcyjnego turystycznie w województwie, kraju i za granicą,
 6. tworzenie warunków współpracy organów administracji publicznej i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie,
 7. wspieranie idei jednoczącej się Europy i Unii Europejskiej,
 8. wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i technologii energooszczędnych,
 9. wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych,
 10. wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej (w tym zwłaszcza transgranicznej),
 11. wspieranie członków w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
 12. promocja samorządów z regionu EGO,
 13. integracja i wspierania środowisk lokalnych,
 14. organizowanie i prowadzenie lokalnych konkursów grantowych lub innych form zbierania i rozdzielania funduszy na cele społecznie użyteczne,
 15. wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego Subregionu EGO, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Zadania Stowarzyszenia:

 1. wspieranie rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej;
 2. wspieranie rozwoju średniej i małej przedsiębiorczości;
 3. promocja społeczności lokalnych regionu oraz osiągnięć powiatów, miast i gmin należących do Stowarzyszenia (w tym innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w gminach i powiatach);
 4. występowanie z inicjatywami na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w województwie;
 5. wyrażanie opinii i wspólnych interesów członków Stowarzyszenia wobec administracji rządowej (centralnej i wojewódzkiej) oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego, jak również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych;
 6. prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów samorządu terytorialnego oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania zadań własnych samorządu lokalnego oraz zadań zleconych przez administrację rządową i samorząd wojewódzki;
 7. podejmowanie własnych inicjatyw prawodawczych w istotnych kwestiach dotyczących statusu prawnego samorządu lokalnego;
 8. opiniowanie przedstawionych projektów aktów prawnych, regulujących:
  1. działalność samorządu lokalnego;
  2. rozwój oraz umacnianie średniej i małej przedsiębiorczości;
 9. organizowanie programów kształcenia i szkolenia:
  1. polityków samorządów lokalnych oraz radnych i urzędników samorządowych;
  2. przedsiębiorców lokalnych, średnich i małych przedsiębiorstw;
 10. wspieranie rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, ochrony środowiska naturalnego oraz organizacji usług publicznych między gminami i powiatami należącymi do Stowarzyszenia;
 11. wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i transportowej na poziomie lokalnym i regionalnym oraz podejmowanie inicjatyw dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w tym zwłaszcza ekoturystyki w regionie;
 12. pomoc członkom Stowarzyszenia w nawiązywaniu współpracy z gminami za granicą, nawiązywaniu umów o powiatach, miastach i gminach bliźniaczych;
 13. wspieranie wymiany doświadczeń między członkami Stowarzyszenia a powiatami, miastami i gminami za granicą;
 14. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, dotyczącej problematyki samorządu lokalnego w regionie oraz działań i osiągnięć stowarzyszonych gmin, oraz Stowarzyszenia;
 15. działanie na rzecz zwiększenia ilości przejść granicznych, ich pojemności oraz świadczonych usług na ich terenie;
 16. działanie na rzecz pozyskiwania funduszy rozwoju osiedli miast i gmin;
 17. podejmowanie wszelkich działań zgodnych z prawem zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia;
 18. tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych;
 19. promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych;
 20. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych;
 21. współpraca z lokalnymi punktami informacji turystycznej;
 22. doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki;
 23. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
 24. współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną i Polską Organizacją Turystyczną;
 25. podejmowanie inicjatyw na rzecz Zjednoczonej Europy, w tym we współdziałaniu z krajami członkowskimi i kandydującymi do Unii Europejskiej.
 26. wspieranie rozwoju obszarów wiejskich;
 27. rozwijanie kontaktów i współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami oraz organizacjami zrzeszającymi wspólnoty lokalne;
 28. organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń oraz wyjazdów studyjnych.

Dane dotyczące członków stowarzyszenia:

Członkowie i przedstawiciele Stowarzyszenia:

 1. Gmina Miasto Ełk:                            Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku
 2. Powiat Olecki:                                    Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki
 3. Powiat Ełcki:                                      Krzysztof Piłat – Starosta Ełcki
 4. Gmina Stare Juchy:                           Ewa Jurkowska-Kawałko – Wójt
 5. Powiat Gołdapski:                             Ewa Bogdanowicz Kordjak – Wicestarosta Gołdapski
 6. Gmina Miasto Gołdap:                    Mirosław Miros – Burmistrz Gołdapi
 7. Gmina Miasto Olecko:                     Wacław Olszewski – Burmistrz Olecka
 8. Gmina Banie Mazurskie:                                 Ryszard Bogusz – Wójt
 9. Gmina Kowale Oleckie:                    Helena Żukowska – Wójt
 10. Gmina Dubeninki:                            Ryszard Zieliński – Wójt
 11. Gmina Prostki:                                   Bożena Waleria Bagan – Wójt
 12. Gmina Ełk:                                         Antoni Polkowski – Wójt
 13. Gmina Świętajno:                             Janina Trus – Wójt
 14. Gmina Wieliczki:                               Jarosław Wiesław Kuczyński – Wójt
 15. Gmina Kalinowo:                              Andrzej Bezdziecki – Wójt

Zarząd:

 1. Tomasz Andrukiewicz                      - Przewodniczący Zarządu
 2. Ewa Bogdanowicz Kordjak             - Wiceprzewodnicząca Zarządu
 3. Kazimierz Iwanowski                       - Sekretarz
 4. Krzysztof Piłat                                   - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 1. Bożena Waleria Bagan                    - Przewodnicząca Komisji
 2. Jarosław Wiesław Kuczyński          - Członek Komisji
 3. Andrzej Bezdziecki                           - Członek Komisji

NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY, PROJEKTY, DZIAŁANIA:

Rok 2006:

 • Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana realizowało projekt „Pilotażowy Program LEADER+” skierowany do społeczności lokalnej zamieszkującej obszary wiejskie w subregionie EGO, organizacji pozarządowych, samorządów i organizacji samorządowych, szkół oraz przedsiębiorców. W efekcie powstała Lokalna Grupa Działania w regionie EGO.
 • Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana skutecznie starało się o przywrócenie połączeń kolejowych na terenie Olecko – Ełk i Olecko – Gołdap.

 

Rok 2007

 • Pracownia Umiejętności to program, który uczył młodzież, jak zamienić pomysł
  w konkretne działanie i umacniał młodych ludzi w przekonaniu, że warto być aktywnym.
  Realizacja programu „Pracownia Umiejętności” obejmowała obszar powiatu ełckiego i oleckiego. Większość projektów zakładała współpracę i współdziałania z innymi środowiskami, instytucjami, organizacjami. Realizacja kolejnej edycji Pracowni Umiejętności zwiększyła doświadczenie Stowarzyszenia w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do młodzieży: sposoby komunikowania się z młodzieżą z różnych środowisk, poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania programu. Poprzez realizowanie programu Stowarzyszenie EGO zyskało zaufanie różnorodnych partnerów społecznych, publicznych i prywatnych.
 • Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana było organizatorem szkoleń w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” pt.: „Pozarządowe EGO – modelowe projekty rozwoju i współpracy, tworzenie sieci wsparcia sektora pozarządowego oraz źródła finansowania inicjatyw społecznych”.
 • Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana prowadziło działania wspierające przebieg drogi ekspresowej „Via Baltica” przez wschodnią część województwa warmińsko – mazurskiego tj. powiat ełcki i olecki.

 

Rok 2008

 • Stowarzyszenie EGO współorganizowało I Forum Sołtysów Subregionu EGO.
 • Stowarzyszenie EGO partnerem Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA w projekcie na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku.
 • Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana zostało przyjęte do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”.

Rok 2009

 • Zajęcie stanowiska i reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawie przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica oraz w sprawie przebiegu magistrali kolejowej Rail Baltica.
 • Partnerstwo w projektach:
  • Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku (2008-2010 – I kw.).
  • ,,Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców” Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA (PO KL 2009-2010),
  • ,,Akademia EGO” Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA – szkolenia liderów organizacji pozarządowych z EGO (FOP 2009-2010),
  • ,,W stronę Partnerstwa Mazury Garbate” Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA – partnerstwo samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu – powołanie funduszu lokalnego EGO (FIO 2009-2010),
  • ,,22 kroki – strategie rozwiązywania problemów społecznych w województwie warmińsko-mazurskim” Fundacji TUS,
  • ,,Badaj i Realizuj” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – diagnoza środowiska lokalnego – dzieci i młodzież (2009-2010).

Rok 2010:

 • Opracowanie i przyjęcie (badania, diagnoza, program) „PRO EGO” – Programu interwencji samorządów terytorialnych w celu zmiany społeczno-gospodarczej i integracji wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.
 • Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku.


Rok 2011:

 • Prowadzenie działań zmierzające do uwzględnienia przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Programu „Pro EGO” 2014-2020 w następnej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego.
 • Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku.
Dodano: 2010-10-22 11:06:16    Odsłon: 231
Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo