• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konkurs z zakresu upowszechniania turystyki

Uprzejmie informujemy, iż Burmistrz Olecka ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki poprzez wspieranie inicjatyw promujących turystykę.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w/w zadania poprzez udzielenie dotacji na jego realizację

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej oferentami.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 8.630,00 zł.

Termin składania ofert: do dnia 25 maja 2011 r. do godz.15.00. Liczy się data wpływu oferty do urzędu. Oferty należy składać w 1 egzemplarzu na druku określonym w rozporządzeniu.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz wzory niezbędnych dokumentów, w tym wzór oferty są do pobrania na stronie internetowej www.olecko.pl/ , zakładka -konkursy na dotacje.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Pl. Wolności 3 pok. nr 8, tel.87 520 19 50.

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo