• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konkurs - Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi w ramach zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na zorganizowaniu pikników zdrowia mających na celu promocję zachowań prozdrowotnych, w tym w szczególności aktywność fizyczną oraz zasady racjonalnego żywienia.

W ramach realizacji zadania oczekuje się zorganizowania spotkań w formie pikników zdrowia na terenie różnych miejscowości. Celem organizacji spotkań będzie m.in. zapoznanie z zalecaniami dotyczącymi podejmowania aktywności fizycznej, zachęcanie społeczności do podejmowania wysiłku fizycznego. W ramach zadania oczekuje się przeprowadzenia:

  • grupowych zajęć ruchowych dostosowanych do uczestników spotkań,
  • bezpłatnej edukacji w zakresie profilaktyki chorób układu ruchu,
  • bezpłatnej edukacji w zakresie zdrowego stylu życia,
  • akcji promocyjnej mającej na celu wzrost świadomości społeczeństwa na temat znaczenia prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Zadanie powinno mieć zasięg ogólnopolski i powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej.

Oferentami mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie do 26.09.2018 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul.Miodowa 15
00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ na rok 2018, zadanie: Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi, nr konkursu: NPZ.ZK_18.2018.

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MZ: https://www.gov.pl/zdrowie/ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego5

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo