• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Burmistrz Olecka (organ administracji publicznej, do którego należy adresować oferty) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

 

I. RODZAJ ZADANIA:

1. Priorytetem zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 r. jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych.

2. Otwarty konkurs ofert dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach ogłaszanego konkursu ofert wynosi 4 000 zł.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, o których mowa w pkt I ust. 2, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania przy uwzględnieniu założeń Strategii upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego, jednak przy wsparciu realizacji zadania publicznego organizacja pozarządowa zobowiązuje się do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego innych środków finansowych niż wnioskowana dotacja.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 12 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do urzędu (datownik urzędu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 czerwca 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=111825

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo