• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Czcionka domyślna
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizację zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz - 15 000,00 zł
 2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – 2 000,00 zł
 3. Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – 6 000,00 zł
 4. Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego – 2 000,00 zł
 5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie – 3 000,00 zł
 6. Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki oraz finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych – 25 000,00 zł

Warunki realizacji zadania.

Zadanie 1: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej …” – w szczególności poprzez: realizację następujących przedsięwzięć:

 1. poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników lokalnych drużyn sportowych;
 2. udział w rozgrywkach ligowych o zasięgu ponad powiatowym;
 3. promocja sportu i aktywnego stylu życia.

Zadanie 2: „Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych …” – w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć: organizację spotkań, festynu, koncertu, przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych, który odbędzie się na terenie gminy Kowale Oleckie.

Zadanie 3: Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

 1. organizację wydarzeń kulturalnych, festiwali, koncertów, konkursów, wystaw, wydania publikacji promującej gminę Kowale Oleckie;
 2. organizację na terenie gminy Kowale Oleckie obchodów święta miejscowości;
 3. organizowanie warsztatów i kampanii społecznych propagujących podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kowale Oleckie.

Zadanie 4: Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego – w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć: organizację spotkań, festynu, koncertu, przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych zwłaszcza związanej z dziedzictwem kulturowym i patriotycznym, który odbędzie się na terenie gminy Kowale Oleckie.

Zadanie 5: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.” – w szczególności poprzez realizację przedsięwzięć:

 1. prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku, związanej z organizacją w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, pisania ofert w ramach konkursów, doradztwa księgowego oraz prawnego, doradztwo w zakresie pozyskiwania środków, wynajęciu sprzętu itp.
 2. dofinansowanie projektów w ramach konkursu „DZIAŁAJ LOKALNIE” na terenie gminy Kowale Oleckie.

Zadanie 6: „Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży)…” – w szczególności poprzez realizację przedsięwzięć:

 1. organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno–wychowawczych dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom gminy Kowale Oleckie w tym organizację: wypoczynku letniego i zimowego młodzieży szkolonej;
 2. wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny styl życia w śród mieszkańców gminy Kowale Oleckie;
 3. organizowanie na terenie gminy Kowale Oleckie imprez integracyjnych mieszkańców, imprez propagujących zdrowy styl życia, bez alkoholu i środków psychoaktywnych.

Na wyżej wymienione zadania oferent winien:

Na potrzeby realizacji powyższego zadania oferent zobowiązany będzie zapewnić niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe, nie zaliczać się do sektora finansów publicznych i nie działać w celu osiągnięcia zysku oraz prowadzić działalność i mieć siedzibę na terenie Gminy Kowale Oleckie.

Termin i warunki realizacji

Termin, w którym może być realizowane zadanie publiczne, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania.

Termin i sposób składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2017 roku, do godz. 1000. Oferta niezłożona we wskazanym terminie lub oferta, która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru

Otwarcie ofert nastąpi 13 kwietnia 2017 roku o godz. 1200. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w terminie 7 dni od otwarcia ofert.

Informacje szczegółowe i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są :

Tomasz Kosobudzki – Referent Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Pokój nr 12, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, tel. 87 523 82 79 wew. 49.

Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej dokona Komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kowale Oleckie.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://gminakowaleoleckie.idcom-web.pl/wiadomosci/575/wiadomosc/110442/wojt_gminy_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_dofinansowanie_reali

 

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo