• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE TURYSTYKI W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o   wolontariacie (t. j.   Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2017 r.

I.   RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie turystyki w 2017 r., których priorytetem jest popularyzacja turystyki aktywnej, mogą być realizowane poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 5   450zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane organizacjami pozarządowymi, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego

 

V. TERMIN SKŁADANIAOFERT:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do urzędu (datownik urzędu).

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94

Szczegółowe informacje na stronie:

 http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=109777

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo