• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. rok 2016 poz. 1817), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 r.

I.RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej w 2017 r., których priorytetem jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych, mogą być realizowane poprzez:

  1. działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych;
  2. szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży;
  3. działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”;
  4. działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.

II.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 200 000 zł.

III.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

IV.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja  pozarządowa  składająca  ofertę  ma  obowiązek wniesienia  wkładu własnego  w  wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

V.TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 lutego 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=109217

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo