• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t. j. Dz. U. rok 2016 r. poz. 1817), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.

I. RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r. mają być realizowane poprzez prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.

II.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 102 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej organizacjami pozarządowymi, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, o których mowa w pkt I, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Uczestnikami placówki wsparcia dziennego mogą być dzieci w wieku od lat 5 do 16 lat zamieszkujące teren Gminy Olecko, pochodzące ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym, kwalifikowane w oparciu o opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku- po minimum 20 osób w jednej placówce.

Świetlica powinna funkcjonować minimum 30 godz. tygodniowo-od poniedziałku do piątku i okazjonalnie w soboty, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich rodziców oraz przynajmniej 1 miesiąc w okresie wakac

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego (datownik Urzędu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 lutego 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1, pok. Nr 11, tel. 87 520 24 94.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=109327

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo