• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Czcionka domyślna
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

KONKURS NA DOFINANSOWANIE W 2017 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROGRAMU SPORT DLA WSZYSTKICH

KONKURS NA DOFINANSOWANIE W 2017 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU

PROGRAMU SPORT DLA WSZYSTKICH

realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa- zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 22 562 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2017 w części 25-kultura fizyczna.

1. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH KONKURSU

Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:

1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;

3) Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

4) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";

5) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-4) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

2. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

2.1. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.4. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

3. CELE I PRIORYTETY KONKURSU.

3.1. Główne cele:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Priorytety:

 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób de faworyzowanych;
 • promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sport dla Wszystkich”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia(https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1912,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html)

4. Termin składania i rozpatrywania ofert

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 7 grudnia 2016 roku;

Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 30 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1912,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html
Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo