• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wieliczki w 2016r.

Wójt   Gminy  Wieliczki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.

Konkurs obejmuje następujące  zadanie publiczne przewidziane do realizacji w 2016r. w formie wsparcia :

1)   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację  zawodów, rozgrywek sportowych, rajdów, zajęć integracyjnych dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki  - „Wędkarstwo jako sposób spędzania wolnego czasu i rekreacji z rodziną”;

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.500 złotych.

2)    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zawodów i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki, a w szczególności festynów i turniejów.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.500 złotych.

Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r.  poz.239 z późn.zm.). O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz Gminy Wieliczki  i jej mieszkańców.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty na realizację zadań winny być złożone w terminie do dnia  30 maja 2016r.

Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Wieliczkach – pokój nr 13.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Więcej informacji na stronie:

http://wieliczki.bipgmina.pl/wiadomosci/625/wiadomosc/320897/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_2016r
Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo