• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w Gminie Kowale Oleckie w 2015 roku

Uprzejmie informujemy, że prowadzony jest nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w Gminie Kowale Oleckie w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie:

  1. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego poprzez popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej, organizacja zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych w Gminie Kowale Oleckie oraz udział w nich na terenie innych gmin – kwota dotacji  15 000,00zł;
  2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych – stałych i tradycyjnych, w tym koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, publikacji promujących gminę Kowale Oleckie w kraju i za granicą – kwota dotacji  6 000,00zł;
  3. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – kwota dotacji  2 000,00zł;
  4. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kwota dotacji  2 000,00zł;

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2015 roku, do godz. 10.00.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/1640/wiadomosc/255672/zarzadzenie_nr_or0050172015_wojta_gminy_kowale_oleckie_z_dnia_06

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo