• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja o konkursie zamkniętym

Uprzejmie informujemy, iż Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/PO KL/7/D.1.1/2011 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych-testujących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zakresu:

  1. Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób).
  2. Nowe obszary działalności i/lub formy aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, a także osób w trakcie ostatniego roku nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiębiorczości.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: od 28 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r. w godz. od 08.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1, parter, pokój 125,  tel. 089 52 19 533, 089 52 19 543, 089 52 19 545.Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs.

(link do strony: http://efs.warmia.mazury.pl/index.php?id=493).

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo