• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Czcionka domyślna
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Otwarty konkurs MSiT w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych”

Uprzejmie informujemy, iż Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla Wszystkich”, działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Rodzaje zadań przewidzianych do realizacji:

 • organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych
 • organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych)
 • prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych – program „Animator sportu osób niepełnosprawnych”
 • organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych
 • zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

Priorytetowo będą traktowane wnioski:

 • przewidujące włączenie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym imprezy i obozy sportowe o charakterze integracyjnym
 • przewidujące włączenie społeczne osób niepełnosprawnych 50+
 • promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu
 • promujące zdrowy styl życia i aktywność ruchową wśród osób niepełnosprawnych
 • integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów i inne.

Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł musi pokrywać nie mniej niż 20% całości kosztów zadania (w tym zadań jednostkowych). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. otrzymanych w ramach innych konkursów).

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do dnia 27 grudnia 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2013-rok/1192,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2014-r-zadan-z-zakresu-rozwijania-sportu-oso.html

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo