• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nabór ofert w ramach PO FIO 2013

Uprzejmie informujemy, iż prowadzony jest nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Konkurs ogłosił Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2013 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  1. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;
  2. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;
  3. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;
  4. Rozwój przedsiębiorczości społecznej;

Finansowane będą wyłącznie projekty „jednoroczne” (tj. projekty realizowane wyłącznie w roku 2013, czyli trwające maksymalnie 8 miesięcy).

  • termin rozpoczęcia zadania: od 1 maja 2013 r.
  • nieprzekraczalny termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2013 r.

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety.

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci od 10 tys. zł do 200 tys. zł. W przypadku dofinansowania w kwocie 150 tys. zł i więcej, Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wymagany wkład własny:

Wartość dotacji

% wartości projektu

Środki własne

10 000 – 40 000 zł

10%

środki własne niefinansowe lub finansowe

40 001 – 150 000 zł

10%

środki własne finansowe

150 001 – 200 000 zł

20%

środki własne finansowe

Termin składania ofert: od 30 listopada 2012 r. do 14 stycznia 2013 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl (zakładka: FIO à PO FIO 2013) oraz www.crzl.gov.pl (zakładka: PO FIO -> PO FIO 2013).

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo