• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uprzejmie informujemy, iż Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 28 września 2012 r. rozpocznie nabór wniosków w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 3/PO KL/7.2.1/2012 na projekty standardowe oraz projekty z komponentem ponadnarodowym. Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów prowadzony w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zakresu:

  1. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
  2. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
  3. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
  4. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzeczzawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy),
  5. rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy,
  6. promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  7. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,
  8. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 8.000.000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy w terminie: od 28 września 2012 r. do 26 października 2012 r. w godz. od 08.00 do 15.00

Więcej informacji o konkursie wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl (zakładka: Konkursy -> Priorytet VII).

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo