• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL

Uprzejmie informujemy, iż Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/PO KL/7.2.1/2012 na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zakresu:

  1. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
  2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
  3. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
  4. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy),
  5. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej  w tym w powrocie na rynek pracy,
  6. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  7. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,
  8. Poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 29 czerwca 2012 r. do 27 lipca 2012 r. w godz. od 08.00 do 15.00.

Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 5.000.000,00 zł.

Więcej informacji o konkursie, w tym Dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl.

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo