• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Otwarty konkurs ofert MEN na realizację zadania publicznego upowszechniającego idee wychowawcze Janusza Korczaka

Uprzejmie informujemy, iż prowadzony jest nabór ofert w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego w formie wspierania pn.: ŻyjMy z PASJĄ Projekty wspierające rozwijanie aktywności własnej dziecka, wychowanie w partnerstwie, wzajemny szacunek i akceptację”.

Konkurs organizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła", zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2012 r.

Celem Konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy zaplanują oraz wdrożą w szkołach lub/i w placówkach oświatowo-wychowawczych projekty upowszechniające idee wychowawcze Janusza Korczaka i obejmujące działania w ramach jednego z niżej wskazanych modułów:

Moduł I

Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży.

Moduł II

Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Szczegółowy opis celów każdego Modułu przedstawiony został w pkt 2 Regulaminu Konkursu.

W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę, która dotyczyć będzie tylko jednego z dwóch powyżej przedstawionych modułów.

Na realizację powyższego zadania w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przeznaczono środki publiczne w wysokości 1.250.000zł.

Maksymalna kwota dofinansowania każdego projektu wyłonionego w drodze Konkursu wynosi 60.000 zł.

Formularz oferty należy wypełnić on - line. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie: www.formularz.men.gov.pl. Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MEN.

Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy przesłać do dnia 18 czerwca 2012 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej www.bip.men.gov.pl (zakładka: Zadania publiczne -> Zadania publiczne 2012).

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo