• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Czcionka domyślna
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualności

Konkurs w ramach zadania "Sport dla Wszystkich"

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2019 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł;

zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł;

zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których:

 • wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania;
 • wykazany będzie udział środków samorządowych;
 • uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni (dot. zadania nr 2);
 • w trakcie naboru zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
 • przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;
 • uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
 • zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy;
 • wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z udziałem środków publicznych.

Wnioski należy składać do dnia 2 listopada 2018 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej;

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html

Konkurs - Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi w ramach zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na zorganizowaniu pikników zdrowia mających na celu promocję zachowań prozdrowotnych, w tym w szczególności aktywność fizyczną oraz zasady racjonalnego żywienia.

W ramach realizacji zadania oczekuje się zorganizowania spotkań w formie pikników zdrowia na terenie różnych miejscowości. Celem organizacji spotkań będzie m.in. zapoznanie z zalecaniami dotyczącymi podejmowania aktywności fizycznej, zachęcanie społeczności do podejmowania wysiłku fizycznego. W ramach zadania oczekuje się przeprowadzenia:

 • grupowych zajęć ruchowych dostosowanych do uczestników spotkań,
 • bezpłatnej edukacji w zakresie profilaktyki chorób układu ruchu,
 • bezpłatnej edukacji w zakresie zdrowego stylu życia,
 • akcji promocyjnej mającej na celu wzrost świadomości społeczeństwa na temat znaczenia prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Zadanie powinno mieć zasięg ogólnopolski i powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej.

Oferentami mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie do 26.09.2018 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul.Miodowa 15
00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ na rok 2018, zadanie: Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi, nr konkursu: NPZ.ZK_18.2018.

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MZ: https://www.gov.pl/zdrowie/ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego5

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 r.

I. RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. będą realizowane poprzez organizację czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zameldowanych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 27 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym może być realizowane zadanie publiczne, o którym mowa w pkt I, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego, przy czym przy wsparciu realizacji zadania publicznego organizacja zobowiązuje się do wniesienia przy realizacji zadania publicznego co najmniej środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł.

Wkład niefinansowy organizacji pozarządowej stanowi wkład osobowy.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 12 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego (datownik Urzędu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 czerwca 2017r.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=111712

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1, pok.nr 11,tel.87 520 24 94. 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2017 r.

I. RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie kultury w 2017 r. będą realizowane poprzez:

 1. organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości,
 2. organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 8 700 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym może być realizowane zadanie publiczne, o którym mowa w pkt I, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego, przy czym przy wsparciu realizacji zadania publicznego organizacja zobowiązuje się do wniesienia przy realizacji zadania publicznego co najmniej środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł.

Wkład niefinansowy organizacji pozarządowej stanowi wkład osobowy.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 12 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego (datownik Urzędu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=111711

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Burmistrz Olecka (organ administracji publicznej, do którego należy adresować oferty) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

 

I. RODZAJ ZADANIA:

1. Priorytetem zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 r. jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych.

2. Otwarty konkurs ofert dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach ogłaszanego konkursu ofert wynosi 4 000 zł.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, o których mowa w pkt I ust. 2, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania przy uwzględnieniu założeń Strategii upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego, jednak przy wsparciu realizacji zadania publicznego organizacja pozarządowa zobowiązuje się do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego innych środków finansowych niż wnioskowana dotacja.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 12 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do urzędu (datownik urzędu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 czerwca 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=111825

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizację zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz - 15 000,00 zł
 2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – 2 000,00 zł
 3. Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – 6 000,00 zł
 4. Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego – 2 000,00 zł
 5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie – 3 000,00 zł
 6. Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki oraz finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych – 25 000,00 zł

Warunki realizacji zadania.

Zadanie 1: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej …” – w szczególności poprzez: realizację następujących przedsięwzięć:

 1. poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników lokalnych drużyn sportowych;
 2. udział w rozgrywkach ligowych o zasięgu ponad powiatowym;
 3. promocja sportu i aktywnego stylu życia.

Zadanie 2: „Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych …” – w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć: organizację spotkań, festynu, koncertu, przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych, który odbędzie się na terenie gminy Kowale Oleckie.

Zadanie 3: Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

 1. organizację wydarzeń kulturalnych, festiwali, koncertów, konkursów, wystaw, wydania publikacji promującej gminę Kowale Oleckie;
 2. organizację na terenie gminy Kowale Oleckie obchodów święta miejscowości;
 3. organizowanie warsztatów i kampanii społecznych propagujących podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kowale Oleckie.

Zadanie 4: Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego – w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć: organizację spotkań, festynu, koncertu, przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych zwłaszcza związanej z dziedzictwem kulturowym i patriotycznym, który odbędzie się na terenie gminy Kowale Oleckie.

Zadanie 5: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.” – w szczególności poprzez realizację przedsięwzięć:

 1. prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku, związanej z organizacją w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, pisania ofert w ramach konkursów, doradztwa księgowego oraz prawnego, doradztwo w zakresie pozyskiwania środków, wynajęciu sprzętu itp.
 2. dofinansowanie projektów w ramach konkursu „DZIAŁAJ LOKALNIE” na terenie gminy Kowale Oleckie.

Zadanie 6: „Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży)…” – w szczególności poprzez realizację przedsięwzięć:

 1. organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno–wychowawczych dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom gminy Kowale Oleckie w tym organizację: wypoczynku letniego i zimowego młodzieży szkolonej;
 2. wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny styl życia w śród mieszkańców gminy Kowale Oleckie;
 3. organizowanie na terenie gminy Kowale Oleckie imprez integracyjnych mieszkańców, imprez propagujących zdrowy styl życia, bez alkoholu i środków psychoaktywnych.

Na wyżej wymienione zadania oferent winien:

Na potrzeby realizacji powyższego zadania oferent zobowiązany będzie zapewnić niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe, nie zaliczać się do sektora finansów publicznych i nie działać w celu osiągnięcia zysku oraz prowadzić działalność i mieć siedzibę na terenie Gminy Kowale Oleckie.

Termin i warunki realizacji

Termin, w którym może być realizowane zadanie publiczne, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania.

Termin i sposób składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2017 roku, do godz. 1000. Oferta niezłożona we wskazanym terminie lub oferta, która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru

Otwarcie ofert nastąpi 13 kwietnia 2017 roku o godz. 1200. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w terminie 7 dni od otwarcia ofert.

Informacje szczegółowe i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są :

Tomasz Kosobudzki – Referent Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Pokój nr 12, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, tel. 87 523 82 79 wew. 49.

Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej dokona Komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kowale Oleckie.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://gminakowaleoleckie.idcom-web.pl/wiadomosci/575/wiadomosc/110442/wojt_gminy_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_dofinansowanie_reali

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE TURYSTYKI W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o   wolontariacie (t. j.   Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2017 r.

I.   RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie turystyki w 2017 r., których priorytetem jest popularyzacja turystyki aktywnej, mogą być realizowane poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 5   450zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane organizacjami pozarządowymi, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego

 

V. TERMIN SKŁADANIAOFERT:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do urzędu (datownik urzędu).

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94

Szczegółowe informacje na stronie:

 http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=109777

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t. j. Dz. U.z 2016 r. poz.1817), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2017r

I. RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie kultury w 2017 r. będą realizowane poprzez:

1) organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości,

2) organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2017r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 21 100zł.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwane organizacjami pozarządowymi, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

 

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym może być realizowane zadanie publiczne określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

 

V. TERMIN SKŁADANIAOFERT

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 r. do godz.15.30

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=109778

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. rok 2016 poz. 1817), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 r.

I.RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej w 2017 r., których priorytetem jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych, mogą być realizowane poprzez:

 1. działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych;
 2. szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży;
 3. działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”;
 4. działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.

II.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 200 000 zł.

III.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

IV.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja  pozarządowa  składająca  ofertę  ma  obowiązek wniesienia  wkładu własnego  w  wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

V.TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 lutego 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pok. nr 11, tel. 87 520 24 94.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=109217

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2017 R.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t. j. Dz. U. rok 2016 r. poz. 1817), Burmistrz Olecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.

I. RODZAJ ZADANIA:

Zadania publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r. mają być realizowane poprzez prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.

II.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r. w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert wynosi 102 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej organizacjami pozarządowymi, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, o których mowa w pkt I, określa się na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

Uczestnikami placówki wsparcia dziennego mogą być dzieci w wieku od lat 5 do 16 lat zamieszkujące teren Gminy Olecko, pochodzące ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym, kwalifikowane w oparciu o opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku- po minimum 20 osób w jednej placówce.

Świetlica powinna funkcjonować minimum 30 godz. tygodniowo-od poniedziałku do piątku i okazjonalnie w soboty, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich rodziców oraz przynajmniej 1 miesiąc w okresie wakac

Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2017 r. do godz.15.30.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego (datownik Urzędu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 lutego 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1, pok. Nr 11, tel. 87 520 24 94.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=109327

Strona 1 z 53

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo