• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Razem zrobimy więcej i lepiej

Kontynuacja działalności Centrum Organizacji Pozarządowych

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzymała dofinansowanie
z Powiatu Oleckiego, Gminy Świętajno, Gminy Kowale Oleckie oraz Gminy Olecko na kontynuację działalności Centrum Organizacji Pozarządowych (COP).

Ze wsparcia COP mogą skorzystać przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego.

Oferujemy następujące formy pomocy:

  • doradztwo stałe i wyjazdowe, w tym prawne i księgowe;
  • spotkania informacyjne;
  • wypożyczanie sprzętu (namioty wystawiennicze, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny, rzutnik multimedialny, ekran, nagrywarka);
  • udostępnianie pomieszczenia i sprzętu biurowego (Inkubator NGO).

Powyższe wsparcie świadczone jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w godzinach dogodnych dla korzystających z usług.

Ponadto zachęcamy do odwiedzania strony www.cop.fundacja.olecko.pl, na której zamieszczane będą informacje o aktualnych konkursach i innych wydarzeniach dla instytucji III sektora (w zakładce Aktualności).

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie COP w Olecku ul. Plac Wolności 2, które czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 lub telefonicznie 87 520 21 59.

Nowe centrum organizacji pozarządowych w Olecku

Na terenie powiatu oleckiego bardzo dynamicznie rozwija się działalność organizacji pozarządowych. Hasło „Moja mała Ojczyzna” w wielu miejscowościach nie jest pustym sloganem. Obserwujemy zainteresowanie i dbałość mieszkańców o estetykę miejscowości, chęć decydowania o przyszłości poszczególnych miejscowości. Z inicjatywy mieszkańców organizowane są różne przedsięwzięcia kulturalne i sportowe.

Doceniając Państwa zaangażowanie i znając trudności, na jakie napotykacie proponujemy pomoc i wsparcie.

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej (FRZO) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” (LGD) pozyskała fundusze na realizację projektu pn. „Razem zrobimy więcej i lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólne przedsięwzięcie zostało pozytywnie ocenione w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu to 27 miesięcy.

Ideą projektu jest utworzenie silnego pod względem organizacyjno-technicznym Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku (COP) świadczącego usługi szkoleniowo-doradcze na rzecz organizacji III sektora z terenu powiatu oleckiego.

Projekt otwiera nowe możliwości i oferuje unikalną, dotychczas niedostępną w takim zakresie pomoc doradczą i konsultacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Usługi obejmą całokształt działalności organizacji III sektora z zakresu: prawa, księgowości, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, zakładania i rejestracji organizacji. Wsparcie funkcjonować będzie w ramach stałych dyżurów w siedzibie Centrum, jak również pod nazwą „Mobilnego Edukatora”, świadczone będzie w siedzibach organizacji pozarządowych lub pomieszczeniach urzędów gmin z terenu powiatu.

Kolejnym narzędziem wspierającym organizacje pozarządowe będą szkolenia odpowiadające na oczekiwania i potrzeby III sektora prowadzone przez doświadczonych wykładowców i trenerów.

Innowacyjnym rozwiązaniem będzie Inkubator NGO funkcjonujący w ramach COP, w którym 5 organizacji pozarządowych nie posiadających odpowiedniego zaplecza otrzyma wsparcie techniczno-organizacyjne w postaci: pomieszczenia, sprzętu komputerowego i biurowego. Zatrudniona na etat księgowa poprowadzi księgowość tych organizacji, zaś zatrudniony prawnik świadczyć będzie porady.

Dodatkowo utworzony zostanie Punkt Informacyjny (PI) zajmujący się: promocją, informowaniem, organizowaniem seminariów, wydawaniem publikacji. Na płaszczyźnie wirtualnej rozpocznie działalność portal organizacji pozarządowych oferujący informacje, raporty, analizy, przykłady dobrych praktyk, prezentacje poszczególnych organizacji pozarządowych. W zamyśle wnioskodawców służyć ma szybkiej wymianie informacji, stanowić platformę współpracy III sektora i narzędzie promocji.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają aktywnie lub chcą reaktywować formalnie zarejestrowaną działalność. Zapraszamy również przedstawicieli aktywnych środowisk, które chciałby założyć własną organizację pozarządową.

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo